"Sorunlar bitmez,
Çareler tükenmez"


Medyum Recep Kaplan
?nsanlar?n en hay?rl?s?
?nsanlara en çok faydal? oland?r.
Hadis-i ?erif
Recep Kaplan, ''Türkiye'de ?lk Vergi Mükellefi'' olan Medyum'dur
Ümitsizseniz Ümit Sizsiniz

Behcet Necatigil
Bizim kudretimizin ula?t??? yerlere onlar?n hayalleri bile ula?amaz.
Fatih Sultan Mehmed
"?nsan Yenilince de?il; Pes edince Kaybeder"
Medyum Recep Kaplan
?mkans?z olan nedir bilirmisiniz?
Ben yapamam dedi?iniz her?ey.
Medyum Recep Kaplan

Mail Adresimiz recepkaplan@recepkaplan.net

YEN?LEN?YORUZ.....

Lütfen Websitemizde gördü?ünüz eksiklerimizi bize bildiriniz...

Türkiye'nin En Kapsaml? Gizli ?limler Sitesi... Çok Yak?nda Sizlerle...

Dünyaca Ünlü Medyum Recep Kaplan Kö?e Yaz?lar?yla Çok Yak?nda Sizlerle...

Türkiye'nin En Çok Ziyaret Edilen Medyum'luk Sitesi... Yeni Yüzüyle Çok Yak?nda Yay?nda...

Web sitemiz Yenileniyor... Çok Yak?nda Aktif Olarak Yay?nday?z....

Galeri Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor...

Rüyalar ve Rüya Tabirleri Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor...

?simler Sözlü?ü ve ?simname Bölümümüzde Çal??malar Devam Ediyor...

Burçlar Bölümümüz Tamamland?...

Gizli ?limler Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor.

''WEB S?TEM?Z YEN?LEN?YOR''

M?s?r Piramitlerinin Esrar?
M?s?r Piramitlerinin S?rlar? ve Özellikleri

P?RAM?TLER'in say?s? 80'e yak?nd?r. Hepsi Nil’in sol k?y?s?na kurulmu? ve vadide 40 kilometrelik bir uzunluk içine yay?lm??lard?r. Baz?lar? ayr? olmakla birlikte ço?u grup halindedir.

Piramitler içinde en çok ilgi çekenleri üç büyük piramit olarak bilinen Giza ?ehri civar?nda bulunan abidelerdir. Bunlar varsay?lan kurucular?n?n adlar?na göre ayr?lmaktad?r: Keops (Kufu), Kefren ve Mikerinos. Bu üç Giza Piramidinin geometrik ve gözlemsel ilkelere dayal? bir plana göre in?a edildi?i ve bu plan?n da do?rudan astronomik gözlemlere dayand??? ileri sürülmektedir.

Kufu ya da Keops diye de adland?r?lan Büyük Piramit, üç büyük piramidin ilki ve en kuzeydekidir. 137 metre yüksekli?indeki ve yakla??k 6.5 milyon ton a??rl???ndaki Büyük Piramit, ?imdiki Kahire ?ehri yak?nlar?nda tam olarak Nil Deltas?’n?n taban?na yerle?tirilmi?tir. M?s?r astronomi bilgini Mahmut Bey, Keops’un binlerce y?l önce dolan?m?n?n en yüksek noktas?na varm?? Sirius y?ld?z? ???nlar?n?n piramidin güney taraf? üzerine diklemesine dü?tü?ü bir devrede in?a edilmi? oldu?unu söyler.

Piramidin yap?m plan?nda s?k s?k kar??m?za ç?kan 286,1022 say?s? anahtar say? olarak kabul edilir, çünkü bu say? güne? ve y?ld?z y?l?n?n de?erini, güne? ile yeryüzü aras?ndaki uzakl???, yeryüzü ile yörüngesi aras?ndaki ili?kiye göre yerçekimi kanununu ve yeryüzü yörüngesinin merkezkaç de?i?imlerinin s?n?rlar?n? belirlemeye olanak sa?lamaktad?r. Görülece?i üzere Piramit gerçek bir geometri ve ölçü harikas?d?r. Birçok bilim adam? ve yazar Giza’daki Keops Piramidi’nin bugünkü bilim bilgileri ve makinelerle bile yap?lamayaca??n? ?srarla söylemektedirler. Büyük Piramit, hiçbir zaman anla??lmam?? olan bir tekni?in ve dehan?n gözle görülür tan?kl???n? yapmaktad?r.

Peki Keops Piramidi’nin yüksekli?inin bir milyara çarp?m?n?n yakla??k olarak güne?le dünyam?z aras?ndaki uzakl??? vermesi bir rastlant? m?d?r? Piramidin üstünden geçen meridyenin karalar? ve denizleri tam e?it iki parçaya bölmesi bir rastlant? m?d?r? Taban çevresinin, yüksekli?in iki kat?na bölünmesinin Pi say?s?n? vermesi bir rastlant? m?d?r? Piramitte dünya a??rl???n? gösteren hesaplar?n bulunmas? bir rastlant? m?d?r? Piramidin kuruldu?u kayal?k alan?n büyük bir özen ve do?rulukla düzeltilmi? olmas? bir rastlant? m?d?r? Bugünkü teknoloji ile yap?lamayacak bir ?eyi, eski M?s?rl?lar basit teknoloji ve sade aletleriyle nas?l yapt?lar? M?s?rl?lara dünya-d??? zeka, ‘d??ardan yard?m’ m? geldi? Yoksa bu yap?lar Dünya d??? Ziyaretçiler taraf?ndan m? yap?ld?.

Büyük Piramit ( Khufu, Keops ) dünya karalar?n?n tam ortas?nda bulunmaktad?r. ?n?as? s?ras?nda böyle dev bir yap?n?n dünya karalar toplulu?unun tam merkezine oturtulmas? için , yörenin , hatta dünyan?n uzaydan görülmü? olmas? gerekirdi. Bu bak?mdan ya uzayl?lar ya da uzayl?lar?n yeti?tirdi?i kimseler taraf?ndan in?a edilmi?tir. Araplar, Büyük Piramidin “Uzaydan Gelen Ruhlar “ taraf?ndan in?a edildi?ine inan?rlar.

Her ne kadar okullar?m?zda okutulan tarih kitaplar?nda hala mezar an?t olarak yaz?l?ysa da , Büyük Piramidin Firavun mezar? olarak yap?ld???yla ilgili bilgi , geçerlili?ini gün geçtikçe yitirmektedir. Onun yerine onun bir inisiyasyon merkezi hatta güç elde etmekte kullan?lan bir enerji üretici olarak yap?ld??? konusundaki bilgiler gün geçtikçe güç kazanmaktad?r. Çok de?i?ik al?imik çal??malar?n yap?ld??? ve bu çal??ma ve denemeler için gerekli enerjinin üretildi?i bir jeneratör olarak yap?ld??? daha kuvvetli olas?l?k halinde kar??m?zda bulunmaktad?r. Gerek bilinen ölçüleri, gerekse biçimiyle büyük Piramit ve ötekiler , mezardan çok bir güç üretici olarak yap?lm?? olabileceklerini dü?ündürmektedir. Böyle olunca da böyle bir yap?n?n in?a bilgisinin kayna?? Raymond Drake’in belirtti?i gibi ya uzayl?lard?r ya da onlar?n ö?retisinden yararlanm?? seçkin ki?ilerdir.

Ruhsal yetenekleri geli?mi? ki?ilerin ifade ettiklerine göre , Büyük Piramit manyetik güç yay?m?n? hala devam ettirmektedir. C.H. Williamson ‘un “Other Tongues , OtherFlesh “ ( Ba?ka Diller , Ba?ka Bedenler ) isimli eserinde belirtti?ine göre , dünya d??? kökenli insanlar yap?y? meydana getiren çok iri ta?lar? antigravitasyon ya da sonik yöntemlerle ilgili bilgileri uygulayarak yerle?tirmi?lerdi. Belki de bu insanlar ayn? güçleri kendi uzay araçlar?n? hareket ettirmede de kullan?yorlard?.

Yak?n zamanda M?s?r'daki Büyük Piramitin hemen üstünde fotograflanm?? disk biçiminde bir UFO
Keops Piramidi ya da Büyük Piramit , Kahirenin 16.km. kadar bat?s?ndad?r. Taban yüzeyi yakla??k 53.000 m2’lik bir alan? kaplar. Orijinal yüksekli?inin 146 ile 148 m. aras?nda oldu?u tahmin edilir. ?n?a edildi?i dönemde üzerinde bulunmas? gereken Kapak Ta??’n?n art?k olmamas? nedeniyle ?imdiki yüksekli?i 137 metre kadard?r. Yap?lan hesaplara göre Büyük Piramit ?ngiltere’de Hz. ?sa’dan bu yana in?a edilmi? olan tüm katedral , kilise ve ?apellerden daha fazla ta? kütlesine sahiptir.

Keops Piramidinin yap?m?nda 2.600.000 adedi a?k?n granit ve kireçta?? blok kullan?lm??t?r. Bloklar?n a??rl??? 2 tondan 70 tona kadar de?i?ir. Santimetrenin 40’da birine kadar bir hassasiyetle kesilen bloklar o kadar hassas bir ?ekilde birle?tirilmi?tir ki , aralar?ndaki derzlerin aç?kl??? hiç bir zaman santimetrenin 20 de birini a?maz.

Arap tarihçisi Abu Zeyd el Balkhy. Eski bir yaz?l? kayna?a dayanarak Büyük Piramidin “ Çalg? Tak?my?ld?z? (Lyra ) Yengeç burcundayken , yani hicretten 2 kere 36.000 y?l önce “ in?a edildi?ini yazar. Bu da yakla??k olarak günümüzden 73.000 y?l öncesine denk gelir. Ayr?ca piramit üzerinde yap?lan Karbon-14 tarih belirleme çal??malar? da yine M.Ö 71.000 y?l?n? göstermektedir.

Kefren Piramidi de Büyük Piramidin hemen yan?nda yükselir. Yüksekli?i ilkinden biraz daha azd?r. Ancak daha yüksek bir taban üzerinde in?a edildi?inden Büyük Piramitten daha yüksekmi? gibi görünür. Taban kenar? 216 metredir.

Mikerinos Piramidi ise , 70 metrelik yüksekli?i ve 108 metreyi bulan taban kenar? ile di?erlerinin yan?nda çok küçük kalmaktad?r. Giza düzlü?ünde yer alan bu üç piramidin önemli ortak özellikleri vard?r ?öyle s?ralayal?m :

Yap?lar?n yüzleri yere 52 derecelik aç? yapar.

Giri? yerleri kuzey yüzlerinde aç?lm??t?r ve giri? geçitleri yerle 26 derecelik bir aç? yapar. Bu do?rultudan gök kutbuna bakarlar.

Bu gün için astronomi ve matematik sayesinde çözülebilen karma??k bir mimari yap?ya sahip piramitler hakk?nda ?öyle bir örnek fikir verebilir:

52 derecelik aç? , piramitlerin in?aatç?lar? için “dairenin kare haline getirilmesine ili?kin Kutsal Geometri probleminin çözümünü sa?layan bir unsur olmu?tur. Bu e?imde , yani 51 derece 52 dakikal?k bir aç?da yap?lm?? bir piramidin yüksekli?i ile tabandaki çevre uzunlu?u aras?ndaki oran , bir dairenin yar?çap? ile çevresi aras?ndaki orana e?ittir. Bu oran ½ de?erindedir. Sonuçta Gize piramitlerinin in?as?nda pi = 3.1415 de?erinin kullan?lm?? olmas? günümüz bilim adamlar?n?n ?a??rt?c? buldu?u bir gerçektir.

Eski M?s?r’?n D.D uygarl?klarla kurduklar? bilimsel, sanatsal ve kültürel ba?lar? örneklerken üzerinde durmak istedi?imiz konu Piramitlerin mimari, arkeolojik ve matematiksel yönlerinden çok , kozmik anlamlar?. Bu nedenle ?imdi birazda Giza Piramitlerini okült aç?dan inceleyelim.

Teozofist A.P. Sinnett, Büyük piramidin yap?m?yla ilgili ?unlar? söylüyordu:

“ Keops Piramidinin yap?m?nda kullan?lan ta?lar?n manipülasyonu, ancak ve ancak , daha sonralar? insanlar?n yitirdikleri belirli bir do?a bilgisinin bu i?te kullan?lm?? olmas?yla aç?klanabilir. Do?an?n gizemiyle ilgili o bilginin Veli bekçileri , a??r cisimlerin fiili a??rl???n? istedikleri gibi de?i?tirebilecek ?ekilde maddenin çekimini kontrol edebilirler ve daima da edebilmi?lerdir."

"Dev yap?lar mimarisinin harikalar? i?te böyle aç?klan?r. Piramitlerin yap?m?n? yöneten üstatlar , kullan?lan ta?lar? k?smen levite etmek ?ekliyle bu i?lemi kolayla?t?rm??lard?. Majik asalar... Üstatlara eski ça?larda , do?an?n kudretini aç??a ç?karan anahtarlar teslim edilirdi. Gizli kelimeler ve vibrasyonel motor... Dalga boylar? ve dev granit bloklar?n levitasyonu.”

Okültist Annie Besant ise ?öyle diyordu:

“ M?s?r’daki ta?lar ne s?rf kas kuvvetiyle, ne de modern teknolojiyi a?an hünerli cihazlar kullan?larak dikilmi?ti. Bu ta?lar , dünyasal manyetizmin güçlerini anlayan ve kontrol edebilen ki?ilerce dikilmi?ti. Neticede , ta?lar a??rl???n? kaybediyor ve tek bir parma??n temas?yla yönetilmek suretiyle havada yüzerek, belirlenen yerlerine oturuyorlard?.”

Annie Besant “ Dünyasal manyetizman?n güçlerini anlayan ve kontrol edebilen “ ki?ilerden söz ederken acaba kimleri kastediyordu?...

Ça?lar boyunca s?rlar?n? hiçbir uygarl??a açmadan , günümüze kadar gelen piramitler , dünya bilim ve teknolojisini a?an bir teknik, mimari bilginin ürünüdürler. Bu bilgi D.D kaynaktan gelmi? ve hala dünya bilim adamlar? taraf?ndan çözülememi? olabilir mi ?

Çok eski efsanelerde piramit in?as?nda kullan?lan “majik çubuklar”dan söz edilir. Bu çubuklarla belirli bir dalga boyunda olmak üzere , önceden tespit edilmi? bir vibrasyonel ses tonu olu?turulabiliyordu. Walter Owen 1947 y?l?nda sesin ezoterik kullan?m? hakk?nda ?unlar? yazm??t?: “ Ses herkesin dü?ünemeyece?i türden imkanlar ta??yan bir kudrettir. Ve bu kudretin kullan?m? , kadim ermi?lerin bildikleri , fakat günümüzün emekleyen biliminin yitirdi?i ve ya kar??s?na geçip dudak büktü?ü bir bilimdir. Kozmosun çevresi ve dokusu ses kudreti sayesinde ayakta durmaktad?r ve yine ses kudreti sayesinde çözülerek yok edilebilir. M?s?rl? rahipler bu bilgiye sahiptiler.”

?ster istemez akla ?u soru geliyor ; M?s?rl? rahipler bu bilgiyi nereden alm??lard??,

Mühendis Rudolph Gantenbrink’in 1993 y?l?nda Büyük Piramitte gerçekle?tirdi?i bulu? da ayn? ölçüde ilgi çekicidir. Gantenbrink ve ekibi “UPUAUT 2” ismini verdikleri küçük bir robot arac? Kraliçe Odas?’ndaki hava kanal?n?n içine yollam?? ve bugüne kadar hiç bilinmeyen 60 metrelik bir tünel bulmu?tu (Altta). Gantenbrink, iki haftal?k bir çal??madan sonra 4500 y?ll?k metal bir kap?ya ula?t???n? söylüyor ve bu kap?n?n bilinmeyen bir alana aç?ld???n? iddia ediyordu. Fakat ne yaz?k ki kap?n?n ke?finden sonra geçitlerdeki tüm ara?t?rmalar M?s?rl? yetkililer taraf?ndan durdurulmu? ve yeniden ba?lat?lmas?na izin verilmemi?tir. Yani yine bi?eyler örtbas edilmeye çal???lmaktad?r...Piramitlerin Esrar?

Keops piramitinin 12 ton a??rl???nda iki buçuk milyon kat bloktan olu?mu?tur. Günde on blok yerle?tirilmesi halinde yap?m?n?n 664 y?l sürer.. Ve bu taslarin temin edilibilecegi en yakin mesafe yüzlerce km. uzakliktadir. Bu taslarin nasil getirildigi bilinmemektedir. 
Piramitin üstünden geçen meridyen karalar? ve denizleri tam e?it iki parçaya böler ve piramitin dünyan?n a??rl?k merkezinin tam ortas?nda bulunur.yüksekli?inin (164 m.) bir milyarla çarp?m?n?n güne?le dünyam?z aras?ndaki uzakl??? verir. 
Taban alan?n?n, yüksekli?inin iki kat?na bölünmesinin pi say?s?n? verdi?ini, 
Piramit kimin adina yapildiysa, onun bulundugu odaya, yilda sadece 2 kez günes girmektedir.(dogdugu ve tahta çiktigi günler) 
Mumyalarda radyoaktif madde bulundugundan; mumyalari ilk kez bulan 12 bilim adami kanserden ölmüstür. 
Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalismamaktadir. 
Kirletilmis suyu, bir kaç gün Piramit'in içine birakirsaniz;suyu aritilmis olarak bulursunuz. 
Piramit'in içerisinde süt, bir kaç gün süreyle taze kalir ve sonunda bozulmadan yogurt haline gelir. 
Bitkiler Piramit'in içinde daha hizli büyürler. 
Piramit'in içine birakilmis su, 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanilabilir. 
Çöp bidonu içindeki yemek artiklari hiç koku nesretmeden Piramit içinde mumyalasir. 
Kesik, yanik, siyrik gibi yaralar büyükçe bir Piramit'in içinde daha çabuk iyilesme egilimi gösterir. 
Piramitlerin bazi odalarinin içinde ne oldugu hakkinda bir bilgi yoktur. Arastirmacilarin çogu ya içinde kayboldu yada ayni yerde bir kaç tur attilar, fakat içlerini göremediler. 
Piramitlerin yazin içi soguk, kisin içi sicak olur.. 

Keops Piramidi 

Gize’de antik Memfis mezar kentinde bulunan üç piramitten biridir. Bugün M?s?r’?n ba?kenti Kahire’nin bir parças?d?r. Dünyan?n yedi harikas?ndan günümüze kadar ula?an tek eserdir.

Binlerce y?l boyunca Keops piramidinin bir mezar oldu?una inan?lm??t?r. Keops piramidinin 30 y?lda yap?ld??? dü?ünülmektedir. Önce bir kent yap?lm?? ta? bloklar ta??nm?? ve y???lm??t?r. Yüzeyin düzle?tirilmesi için uzun zaman çal???ld??? san?l?yor. Ta? bloklar?n nas?l yerle?tirildi?i henüz anla??lm?? de?il çe?itli kuramlar üretilmektedir. Bir kurama göre yap?lan spiral bir rampadan ç?kar?lan ta? bloklar üst üste konuyordu.Rampa çamur kaplan?yor sulan?yor ve ta? bloklar itilerek kayd?r?labiliyordu. Di?er bir kurama göre ta? bloklar dev manivelalarla kald?r?l?yordu.Tarihçi Herodot'a göre, a??r granit bloklar?, piramidin üst bölümlerine ç?karmak için 925 metre boyunda, 19 metre geni?likte bir rampa yap?lm??t?r. Sadece bu rampan?n yap?lmas? bile 10 y?l sürmü?tür.

?lk yap?ld???nda 145,75 metre oldu?u dü?ünülen Keops piramidinin bu güne kadar 10 metresini kaybetti?i dü?ünülmektedir.43 yüzy?l boyunca dünyan?n en yüksek yap?s? olarak kalm?? ancak 19. yüzy?lda geçilebilmi?tir.E?imi 54 derece 54 dakikad?r.Bir kenar? 227 metre olan dörtgen taban? 50.524 metrekarelik bir alan? kaplar.Piramidin iç ortas?nda, tepeden 100 metre kadar a?a??da ve tabandan 40 metre kadar yukar?da firavunun odas? vard?r. Firavunun mumyas?, hazinesi ve özel e?yas? bu odaya konmu?tur. Oda 10,5 metre uzunlukta, 5 metre geni?likte ve 6 metre yüksekliktedir. Buraya 50 metrelik bir dehlizden girilir. Biri kraliçeye ait olan iki oda daha vard?r.

Piramidin her biri birkaç ton a??rl???nda olan iki milyon ta? bloktan yap?ld??? san?lmaktad?r.

Eski M?s?rl?lar?n neslinden gelen bir az?nl?k olan K?ptilerin inanc?na göre, bu piramit Tannlar?n Ça??na ait bilgilerin bir birle?imidir.

Büyük piramidin gizli bilgiler bar?nd?rmas?, ilk olarak Napolyon ordular?n?n M?s?r'? i?gali s?ras?nda Frans?z mühendislerinin çal??malar?yla ciddiye al?nm??t?r. Bu mühendisler piramiti bir triangülasyon noktas? olarak kullanmaya kalkt?klar?nda, dört kenar?n?n dört ana yöne dönük oldu?unu ve boylam dairesinin de tam piramitin doru?undan geçti?ini fark etmi?lerdir. Doruktan geçen diagonal çizgiler kuzeye do?ru uzat?ld???nda Nil Deltas?'n? iki e?it parçaya bölmektedir. Taban kö?egenlerinin kesi?ti?i noktadan kuzeye uzat?lacak bir do?ru, kuzey kutbunun yaln?zca dört mil uza??ndan geçmektedir (ki piramidin yap?m?ndan bu yana geçen uzun süre içinde kutup noktas?n?n yer de?i?tirmi? olmas? da mümkündür)

Bugünün uzunluk ölçüsü olan metrik sistemin birimi metredir. Yani kutuptan ekvatora kadarki meridyen uzunlu?unun on milyonda biridir. Bu ölçü Frans?zlar taraf?ndan, M?s?r i?galinden k?sa süre önce ortaya ç?kar?lm??t?r. Piramidin ölçüsü olarak kullan?lan kübit ise, eski M?s?rl?lar?n kulland??? ölçüdür ve Frans?zlann biriminden binlerce y?l önce bulunmu? bir birimdir. Bir kübit'in uzunlu?u bir metreye çok yak?n olmakla birlikte, metreden daha dakik bir birimdir. Çünkü bu ölçü herhangi bir meridyen çevresine de?il, kutup ekseninin uzunlu?una göre hesaplanm??t?r. Meridyen uzunluklar?, dünya çevresine göre de?i?ebilmektedir.

Büyük Piramid'in M?s?r kübit'ine göre al?nm?? baz? ölçüleri, yerküre hakk?nda, dünyan?n güne? sistemindeki yeri hakk?nda, sonradan, unutulup modern ça?da yeniden ke?fedilmi? bir hayli bilginin var oldu?unu göstermektedir. Bu bilgiler ancak matematik olarak ifade edilebilmektedir. Piramidin çevresi, bir y?l içindeki gün say?s?n? (365.24) göstermektedir. Bu çevrenin iki kat?, Ekvator'da bir boylam derecesinin bir dakikas?na e?ittir. E?ik kenar üzerinden, tabandan doru?a 'kadar olan uzunluk. bir paralel derecesinin alt?yüzde biridir. Çevreyi yüksekli?in iki kat?na böldü?ümüz zaman, (pi) say?s? olan 3.1416'y? bulmaktay?z (Bu rakam, eski Yunanl?lann buldu?u pi say?s?ndan, yani 3.1428'den çok daha gerçektir)

Piramidin a??rl??? 10 üzeri 15‘le çarp?ld???nda, dünyan?n yakla??k a??rl???n? vermektedir. Dünyan?n kutup ekseni, do?rultusunu günden güne de?i?tirmekte ve böylelikle her 2,200 y?lda güne?in arkas?na yeni bir burcun gelmesine olanak vermektedir. ilk durumuna ancak 25.827 y?l sonra varmaktad?r. Bu say? da, 25.826.6 olarak piramidde ortaya ç?kmaktad?r. Bu say?y? veren, taban kö?egenlerinin toplam?d?r. Büyük piramidin içinde Firavun odas?n?n boyutlan, iki temel Pisagor üçgeninin e?idir: 2.5:3. ve 3.4.5. Oysa piramit, Pisagor'dan binlerce y?l önce yap?lm??t?r. Bu verilen ölçülerin, piramidin ölçü rastlant?lar?ndan yaln?zca küçük bir k?sm?d?r.

M?s?r piramitleri yeryüzündeki an?t-kabirlerin en eskileri ve en büyükleridir. Binlerce y?l önce yap?lan piramitlerde bugün bile hala binlerce s?r yatmaktad?r. 

??te piramitlerle ilgili birbirinden ilginç bilgiler 

Dünyan?n yedi harikas?ndan günümüze kadar ula?an tek eser, M?s?r'daki Keops Piramidi dir. M?s?r'?n ba?kenti Kahire yak?n?ndaki Nil Nehrinin bat?s?nda bulunan Giza Yaylas?nda bulunmaktad?r. 

Keops Piramidinin yan?nda biraz daha küçük olan Kefren ve Mikorinos piramitleri bulunmaktad?r. Ayr?ca, içlerinde prenseslere ve firavunun en yak?n yard?mc?lar?na ait mumyalar?n bulundu?u be? piramit daha vard?r. 

Büyük Piramit de denen Keops Piramidi, M.Ö. 2800 y?llar?na do?ru hüküm süren M?s?r'?n 4. Sülale devri hükümdarlar?ndan Keops'un mezar?d?r. ?kinci büyük piramit, Keops'un karde?i olan ve O öldükten sonra firavun olan Kefren'e aittir. Küçük piramit ise M.Ö. 2500'lü y?llarda hüküm süren Mikerinos'a aittir. 

M?s?r piramitleri yeryüzündeki an?t-kabirlerin en eskileri ve en büyükleridir. Bunlar?n en ha?metlisi olan Keops Piramidi d?? görünü?ü ile de "Dünyan?n Birinci Harikas?" olma niteli?ine hak kazanm??t?r. 

Piramitler, firavunun mumyas? ile hepsi birbirinden de?erli e?siz nitelikteki sanat eserlerini; kral, kraliçe, prens heykellerini de içlerinde sakl?yordu ve bu e?siz hazineleri saklamak için yap?lm??lard?r. 

Keops Piramidinin yüksekli?i 138 metredir. Tepeden 10 metre kadar a??nm??t?r. Baz?lar? 10-15 ton a??rl???nda olan 2.300.000 adet blok ta??n üst üste y???lmas?yla olu?turulmu?tur. Bir kenar? 227 metre olan dörtgen taban? 50.524 metrekarelik bir alan? kaplar. Piramidin iç ortas?nda, tepeden 100 metre kadar a?a??da ve tabandan 40 metre kadar yukar?da firavunun odas? vard?r. Firavunun mumyas?, hazinesi ve özel e?yas? bu odaya konmu?tur. Oda 10,5 metre uzunlukta, 5 metre geni?likte ve 6 metre yüksekliktedir. Buraya 50 metrelik bir dehlizden girilir. Biri kraliçeye ait olan iki oda daha vard?r. 

Kefren Piramidinin taban kenarlar?n?n uzunlu?u 216m, yüksekli?i 143m'dir. 

Mikorinos ad?na yap?lan 66m uzunlu?undaki piramidin taban kenarlar?n?n uzunlu?u 109m'dir 

Tarihçi Herodot'a göre, a??r granit bloklar?, piramidin üst bölümlerine ç?karmak için 925 metre boyunda, 19 metre geni?likte bir rampa yap?lm??t?r. Sadece bu rampan?n yap?lmas? bile 10 y?l sürmü?tür. Bu muazzam mezar, üç ayda bir toplanan 100.000 esirin çal??mas?yla 30 y?lda tamamlanm??t?r. Daha sonra da Keops'un ve e?inin mumyalanm?? cesetleri bu mezara yerle?tirilmi?tir. 

Bu üç piramit tam bir teknik ustal?k ve mühendislik yetene?i ba?yap?t?d?r. Yerle?tirili?i, yap?n?n dev boyutlar?, kullan?lan kireçta??ndan yap?lan bloklar?n boyut ve a??rl?klar? ?a??rt?c?d?r. Bu piramitler Dünyan?n Yedi Harikas? içinde günümüzde sa?lam kalan tek yap?d?r. 

Gize piramitleri tahmini olarak M.Ö 3000 y?llar?nda eski krall?k döneminde yap?ld??? zannedilmekte. Bunlar; Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleridir ve isimlerini ald?klar? firavunlar taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. 

Gize piramitleri dünyan?n en büyük piramitlerdir. Bunlarla birlikte ve M?s?r'da yüzlerce irili ufakl? piramit mevcuttur. Gize piramitlerini di?erlerinden ay?ran farklar?n ba??nda içlerinde yaz? bulunmamas? ve nas?l yap?ld?klar?n?n hala çözüme ula?mam?? olmas?d?r. 

Keops'un o?lu Kefren için yap?lm?? piramit 136 metre yüksekli?e sahip. 

Kefren piramidinin d?? yüzeyinde yer alan kaplamalar bugün sadece tepesinde görülebilmekte. 

Piramitler ile ilgili çe?itli matematiksel bulgular aras?nda ilginç olanlar? ?unlar: Keops piramidinin yüksekliginin 1 milyarla çarp?m? yaklas?k olarak güne?le dünyam?z aras?ndaki mesafeyi veriyor. (149.504.000km) 

Piramitlerin üzerinden geçen meridyen karalar? ve denizleri tam iki e?it parçaya bölüyor. Keops Piramidinin Taban cevresinin, yüksekli?inin 2 kat?na bölünmesinin pi=3.14 say?s?n? veriyor. 

62 metre yüksekli?i ile Gize Piramitleri içerisinde en küçü?ü olan Mikerinos Piramidi Kefrenin o?lu için yapt?r?lm??. 

Piramitler hala yap?mlar? esnas?ndaki gizi korumaktalar. ??çilerin ola?anüstü bir çabayla günde 10 metreküp ta?? üst üste koyduklar?n? kabul edersek keops piramidinde yer alan yakla??k 2.5 milyon metreküp ta?, 250.000 gün, yani yakla??k 664 y?lda yerle?tirilebiliyor. Oysa piramitler 20 ila 30 y?l aras?nda bir sürede tamamlanm??t?r. 

Sfenks 

70 metre uzunlu?unda ve 30 metre yüksekli?inde olan Sfenks 14.yy da Memluk'lar tarafindan top bataryalar?na talim hedefi olarak kullan?lm?? ve ciddi biçimde zarar görmü?. 

M.Ö. 2520 y?l?nda Keops'un oglu Kefren'in mezar kompleksi için yontulmu?. Sfenks M?s?r dilinde 'SEZP-ANHE' Ya?ayan görüntü) anlam?nda. Tarih boyunca Sfenks Nil nehrine bakiyor ve nehir yoluyla gelenleri kar??l?yordu. 

M?s?r Piramitlerinin S?rlar?

Her biri 20 ton olan ta?lardan in?a edilmi?tir ve bu ta?lar? temin edilebilecek en yak?n mesafe yüzlerce kilometre uzakl?ktad?r. Bu ta?lar?n nas?l getirildi?i konusunda kesin olmayan farkl? varsay?mlar bulunmaktad?r. 
Piramit, kimin ad?na yap?ld?ysa, onun bulundu?u odaya, y?lda sadece 2 kez güne? girmektedir. (do?du?u ve tahta ç?kt??? günler) 
Mumyalarda radyoaktif madde bulundu?undan mumyalar? ilk bulan 12 bilim adam? kanserden ölmü?tür. 

Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çal??mamaktad?r. 

Kirletilmi? suyu, birkaç gün Piramit'in içine b?irak?rsan?z; suyu ar?t?lm?? olarak bulursunuz. 

Piramit'in içerisinde süt, birkaç gün süreyle taze kal?r ve sonunda bozulmadan yo?urt haline gelir. 

Bitkiler Piramit'in içinde daha h?zl? büyürler. 

Piramit'in içine b?rak?lm?? su, 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullan?labilir. 

Çöp bidonu içindeki yemek art?klar?, hiç koku vermeden Piramit içinde mumyala??r. 

Kesik, yan?k, s?yr?k gibi yaralar büyükçe bir Piramit'in içinde daha çabuk iyile?me e?ilimi gösterir. 

Piramitlerin baz? odalar?n?n içinde ne oldu?u hakk?nda bir bilgi yoktur; ara?t?rmac?lar?n ço?u, ya içinde kayboldular ya da ayn? yerde birkaç tur att?lar, fakat içlerini göremediler. 

Piramitlerin içi yaz?n so?uk k???n s?cak olur 

Büyük Piramitin açilari,Nil'in delta yöresini iki esit parçaya bölerler. 

Gize'deki üç piramit aralarinda bir Pitagor üçgeni olacak sekilde düzenlenmislerdir.Bu üçgenin kenarlarinin birbirlerine göre orani 3:4:5'dir. 

Büyük Piramitin tabininin yüzeyi,anitin yarisinin iki katina bölündügünde pi=3,14 sayisi elde edilir. 

Büyük Piramitin dört yüzeyinin toplam yüzölçümü,piramit yüksekliginin karesine esittir. 

Büyük Piramit,dünyanin kara kitlesinin merkezinde yer aliyor. 

Büyük Piramit,dört ana yöne göre düzenlenerek insa edilmistir. 

Piramit dev bir günes saatidir.Ekim ortasiyla Mart basi arasinda düsürdügü gölgeler mevsimleri ve yilin uzunlugunu gösterirler.Piramiti çeviren tas levhalarin uzunlugu bir günün gölge uzunluguna esittir.Bu gölgelerin tas levhalar üstinde gözlenmesiyle günün 0,2419 bölümünde yilin uzunlugu yanlissiz olarak saptanabiliyordu. 

Büyük Piramit'le dünyanin merkezi arasindaki uzaklik,Kuzey kutbuyla arasindaki uzakliga esittir ve kuzey kutbuyla dünyanin merkezi arasindaki uzakliga esittir. 

Piramitin yüksekligiyle,çevresi arasindaki oran,bir dairenin yari çapiyla çevresi arasindaki oranin dengidir.Dört kenarlar dünyanin en büyük ve çarpici üçgenleridir. 

Gizde'den geçen boylam,dünyanin denizleriyle anakaralarini iki esit parçaya böler.Bu boylam ayrica,kara üstünden geçen en uzun kuzey-güney yönlü boylam olup,bütün yer kürenin uzunluguna ölçümünde dogal sifir noktasini olusturur. 

Büyük piramitin tepesi Kuzey kutbunu,çevresi ekvatorun uzunlugunu temsil eder.Ve iki uzunluk ayni mikyasa uygunluk gösterir. Seçme Hadisler ve Sözler
??lim, (bilgisiz ve bilinçsiz) amelden üstündür. Amellerin en hay?rl?s?, orta olan?d?r.Allah??n dini, a??r? sert ve a??r? yumu?ak olan?n aras?ndad?r.?yilik (iki kötülük olan) ifrat ve tefritin ortas?ndad?r. Bu orta yola da ancak Allah??n yard?m? ile ula??labilir.En kötü yürüyü?, a??r?l??a kaç?p yorucu yük yüklenerek yürümektir.?
(Beyhaki)
Her An'ımız Bir Dua
''Allah'?m! Beni bu günde velilerini seven, dü?manlar?na dü?manl?k besleyen ve peygamberlerinin sonuccusu Hz.Muhammed Mustafa'n?n (S.A.V) Sünnetine uyan kimselerden k?l; ey peygamberlerin kalplerini koruyan (yüce Allah)!''
Recep Kaplan İletişim
Ofis Adresi:
Uğur Mumcu Caddesi No: 77/10
G.O.P / Çankaya / Ankara / Türkiye
0 312 447 45 45 (pbx)